شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

Bahram Qasumy

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

لوگوی وزارت تحصیلات عالی

لوگوی وزارت تحصیلات عالی

لوگوی وزارت معادن و پترولیم

لوگوی وزارت معادن و پترولیم

لوگوی لوی څارنوالی

لوگوی لوی څارنوالی

لوگو ها

لوگوی وزارت عدلیه

قمار بازی و مجازات آن

قمار بازی و مجازات آن

قمار بازی

مادۀ ۶۹۱: شخصی که در محل عمومی و یا محلی که به روی عامه مردم باز باشد به قمار بازی بپردازد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می گردد.

تنظیم محل قمار بازی

مادۀ ۶۹۲: شخصی که محل یا منزلی را به منظور قمار بازی آماده نموده باشد یا جزگیری نماید، به حبس قصیر، محکوم میگردد.

مصادره

مادۀ ۶۹۳: در حالات مندرج این فصل پول، آلات و ادوات قمار مصادره می گردد.

مفهوم و انواع جرایم از نظر خفت و شدد مجازات

باب دوم

جرایم

فصل اول

مفهوم و انواع جرایم از نظر خفت و شدد مجازات

مفهوم جرم

مادۀ ۲۷: جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد.

انواع جرم از نظر خفت و شدد مجازات

مادۀ ۲۸: جرایم از لحاظ خفت و شدد مجازات به قباحت، جنحه و جنایت تقسیم می گردد.

قباحت

مادۀ ۲۹: قباحت، جرمی است که برای آن در این قانون جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعیین شده باشد.

جنحه

مادۀ ۳۰: جنحه، جرمی است که جزای آن دراین قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر یا حبس متوسط تعیین شده باشد.

جنایت

مادۀ ۳۱: جنایت، جرمی است که جزای آن در این قانون حبس طویل‌، حبس دوام درجه ۲، حبس دوام درجه ۱ و یا اعدام تعیین شده باشد.

1